خرید و فروش پالت پلاستیکی
پالت کاسپین
تصاویری از پالت پلاستیکی

در اینجا می توانید نمونه هایی از انواع مختلف پالت پلاستیکی را مشاهده کنید

تصاویری از پالت پلاستیکی
کد ١١٢
١٢٠،١٠٠،١٥ سانتیمتر
وزن پالت ١٣،٥ کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت ٣٦٠٠ کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک ١٢٠٠ کیلوگرم
جایگیری در کانتینر ٤٠ فوت: ٤٥٠ عدد
تصاویری از پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی کد ١٣٧
تصاویری از پالت پلاستیکی
کد ١٣٧
١٢٠،٨٠،١٥ سانتیمتر
وزن پالت ١٣ کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت ٣٠٠٠ کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک ١٠٠٠ کیلوگرم
جایگیری در کانتینر ٤٠ فوت: ٦٠٠ عدد
تصاویری از پالت پلاستیکی
کد ١١١
١٢٠،١٠٠،١٥ سانتیمتر
وزن پالت ١٤،٥ کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت ٣٠٠٠ کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک ١٠٠٠ کیلوگرم
جایگیری در کانتینر ٤٠ فوت: ٥٥٠ عدد
تصاویری از پالت پلاستیکی
کد ١٣٨
تصاویری از پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی کد ١٢٨
تصاویری از پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی کد ١١٢
تصاویری از پالت پلاستیکی
مجموعه ای از پالت های پلاستیکی
تصاویری از پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی کد ١٦٩
٩٠،٦٠،١٥ سانتیمتر
وزن پالت ٦ کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت١٥٠٠کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک ٥٠٠ کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتیر ٤٠ فوت: ١٢٠٠ عدد
تصاویری از پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی کد ١١١
تصاویری از پالت پلاستیکی
کد ١٧٠
١٠٠،٧٠،١٥ سانتیمتر
وزن پالت ٧ کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت ٢٠٠٠ کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک ٨٠٠ کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر ٤٠ فوت: ١٠٠٠ عدد
تصاویری از پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی کد ١٦٩
3.2/5 (5 رای)
ارسال نظر
verification